Tien jaar geleden is het Flexuz samenwerkingsverband opgericht met de doelstelling om gezamenlijk de kernregistratie van studentgegevens in Peoplesoft CS te organiseren. Dat heeft geresulteerd in een stabiel draaiend systeem met een brede gemeenschappelijke basis, specifiek ontwikkeld voor de complexe Nederlandse MBO situatie. Gesteld kan worden dat de doelstellingen van het samenwerken zijn gehaald. De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de ROC’s ieder een eigen ambitie hebben ten aanzien van de volgende fase voor het gebruik van OCS, en daarom in de ontwikkelagenda verschillen qua inhoud en planning. Dit heeft er toe geleid dat de ROC’s er voor kiezen om de verantwoordelijkheid voor het beheer en de doorontwikkeling van specifieke functionaliteit in eigen hand te nemen en de Flexuz organisatie te ontvlechten.

De ontvlechting heeft natuurlijk gevolgen voor de medewerkers van Flexuz. Zij verliezen de gezamenlijke Flexuz werkzaamheden, maar omdat zij vanuit het ROC gedetacheerd waren bij Flexuz kunnen zij vanaf 1 april 2019 de werkzaamheden vanuit de eigen werkgever hervatten. Omdat de bij Flexuz opgebouwde kennis en ervaring niet evenredig verdeeld is over alle medewerkers, hebben de ROC’s voor specifieke onderdelen contracten afgesloten met marktpartijen.

De ontvlechting wordt projectmatig aangepakt en is in vier fasen opgedeeld. Tot half januari wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding. Denk hierbij aan het verzamelen van informatie voor het opbouwen van kennisdossiers, het afsluiten van beheercontracten, inrichten van vier nieuwe beheerorganisaties en het opstellen van een plan voor het ontvlechten van de technische infrastructuur. Fase twee zal duren tot eind februari en staat in het teken van kennisoverdracht. Daarna wordt in fase drie het beheer overgedragen aan de vier nieuwe beheerorganisaties en is Flexuz als coach en vangnet aanwezig. Fase vier gaat in op 1 april en betekend de fysieke overgang van de medewerkers naar hun “eigen” ROC en het stopzetten van alle beheeractiviteiten. Flexuz blijft als samenwerkingsverband wel bestaan, maar zal voornamelijk een administratieve functie hebben. De DEUG krijgt hierdoor een actievere rol om te zorgen dat de samenwerking waar mogelijk blijft bestaan en dat gezamenlijke projecten goed geïmplementeerd worden.