Opleidingen in het HO zijn verplicht al hun studenten in het eerste studiejaar te adviseren over hun studie (Regeling Bindend Studieadvies, BSA). Dat is een complex proces met veel handelingen en controles. De Universiteit Leiden heeft dat proces gestroomlijnd met de inzet van de Mijlpalen-functionaliteit in Campus Solutions, de inzet van de Rules Engine en het Notificatie Framework uit PeopleTools.

Alle eerstejaarsstudenten krijgen aan het eind van hun eerste jaar een (al dan niet bindend negatief) studieadvies, en eerder al enkele keren een voorlopig advies. Dat advies is grotendeels gebaseerd op het aantal behaalde studiepunten, maar houdt ook rekening met persoonlijke omstandigheden.

Om te bepalen wie aan de eisen voor de diverse adviezen voldoet, wordt sinds vorig jaar de Mijlpaal-functionaliteit binnen CS ingezet. Daarmee kan van elke student worden bepaald of hij/zij aan de normen voor een positief advies voldoet, door per mijlpaaltype de daarbij horende vereisten vast te leggen.

De berichten aan de studenten worden niet meer met 3C-Communicatie verstuurd, maar met de inzet van het Notificatie Framework (alleen e-mail). Daarvoor is veel minder inrichting en onderhoud nodig.