DEUG doet mee in landelijke project voor OKE

Vrijdag 9 juni j.l. was de kick-off van een nieuw DEUG-MBO project waarmee we vorm geven aan de tweede pilot van het landelijk project OKE (Onderwijs Koppeling Examinering). Deze tweede pilot behelst de koppelvlakken tussen SIS en toetsplanningsapplicaties. Voor de pilot zijn daartoe PeopleSoft en OnTrac gekozen en Noorderpoort is als ROC de pilot-instelling. Als altijd denken de andere ROC’s van de DEUG mee en vormen zij in deze de klankbordgroep. Het doel is een landelijke standaard te formuleren voor het uitwisselen van toets- en exameninformatie, zoveel mogelijk via de bestaande OOAPI zodat ieder ROC (en wellicht in een later stadium ook iedere HO-instelling) met elke mogelijke applicatie die zich bezighoudt met toetsing en examinering kan koppelen. De planning is strak: we komen iedere week bijeen, moeten direct na de zomervakantie gaan testen en tegen de herfstvakantie een OK / Niet OK afgeven. Een stevige ambitie die met enthousiasme in de projectgroep wordt benaderd. De zomer(vakantie) zal worden gebruikt voor de bouw van de koppelvlakken door onze partners CY2 en/of Epicenter.

Voortgang AVG

Gestaag werken we verder aan de ontwikkeling van de functionaliteiten die de instellingen moeten faciliteren om AVG-compliant het SIS te kunnen schonen. De laatste functionaliteit die moest worden ontwikkeld – het schonen van data met bewaarplicht, dus alle data verwijderen behalve die die voor het genereren van diploma of certificaat nodig zijn – is inmiddels in het stadium dat er overeenstemming is over de wijze waarop dit zal worden aangepakt. Het zal nu in de zomer door Epicenter worden gebouwd, opdat in het najaar kan worden getest.

DEUG beheer

Ook bij de werkgroep DEUG beheer kunnen weer een aantal aanpassingen worden afgetikt. Een aanvulling van Cambo (Centraal Aanmelden MBO) is getest, goed bevonden en klaar voor productie. Hetzelfde geldt voor aanpassingen op het gebied van vrijstellingen voor (generieke) examens en keuzedelen m.b.t. de levering hiervan aan ROD. Wat betreft RIO is inmiddels versie 4 bij alle ROC’s in productie genomen. Natuurlijk volgen we in deze werkgroep ook de landelijke ontwikkelingen zoals die worden gepresenteerd in de ketendagen MBO van DUO en de MBO-digitaal gebruikersdagen. Zo kunnen we de nieuwe landelijke vereisten op de voet volgen en Campus Solutions erbij laten aansluiten.